Ekologiczny fryzjer hAIR

Regulamin


Rozdział I Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy (Sklep lub Sprzedający) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i jest umieszczony pod adresem www.hairair.pl/sklep, Sklep obsługiwany jest przez firmę Pracownia Fryzjerska Karolina Stępczyńska, z siedzibą w Siecieniu 156 , 09-411 Biała, NIP 7743112415, REGON 142548877, e-mail: sklep@hairair.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są z ważną datą przydatności, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie.

 

Rozdział II Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest na naszej stronie, w przypadku, gdyby był dłuższy, kontaktujemy się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wysyłka jest realizowana od poniedziałku do piątku, w dni robocze przez partnerów logistycznych firmy: RichertKurJerzy k. lub furgonetka.pl.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następny dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia – w przypadku płatności za pobraniem lub kiedy środki znajdą się na koncie Sklepu – w przypadku płatności przelewem.
 5. Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy rachunek. Nie wystawiamy faktury VAT.

 

Rozdział III Dostawa

 1. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 500,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 500,00 zł brutto, wówczas Sklep nalicza koszty przesyłki, których wysokość jest podana w formularzu zamówienia. Kwota wskazana w formularzu zamówienia stanowi koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce.
 2. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu.
 3. Firma kurierska dostarcza towar pod adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zmiana adresu dostawy nie jest możliwa po przejęciu przesyłki przez firmę kurierską.
 4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, Sklep zastrzega sobie prawo obciążania Klienta kosztami transportu.

 

Rozdział IV Płatność

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi
 • przelewem – za pośrednictwem systemu Przelewy24
 1. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Sprzedającemu.

 

Rozdział V Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy – względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

pisemnie na adres: Pracownia Fryzjerska Karolina Stępczyńska, ul. Szczęśliwicka 54, lok. U7, 02-353 Warszawa, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hairair.pl.

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę; (4) dołączenia dowodu zakupu towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi – dokonuje zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy lub wymienia rzecz na wolną od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Pracownia Fryzjerska Karolina Stępczyńska, ul. Szczęśliwicka 54, lok. U7, 02-353 Warszawa .
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku uszkodzeń mechanicznych podczas transportu, należy zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić stosowny protokół.

 

Rozdział VI Zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym, w tym celu na adres Sklepu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zakupów).
 5. Koszt zwrotu towaru obciąża Klienta.
 6. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona.
 7. Klienta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Rozdział VI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektoracie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zapisów, które obowiązywały w dniu złożenia zamówienia.

 

Rozdział VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Fryzjerska Karolina Stępczyńska, z siedzibą w Siecieniu 156 , 09-411 Biała, NIP 7743112415, REGON 142548877.
 2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów założenia konta użytkownika, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Sklep przetwarza dane osobowe Kupujących niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Sklep przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym podmiotom, które realizują na zlecenie zamówienia złożone przez Kupujących, to jest w szczególności: Przelewy24, furgonetka.pl oraz RichertKurJerzy sp. k., ul. Dąbrowszczaków 1/108, 80-374 Gdańsk. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Administrator informuje, że Klientom  przysługują następujące prawa:
  1. wglądu,
  2. poprawiania
  3. żądania ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnej chwili
  5. usunięcia swoich danych osobowych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji tych praw  należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail sklep@hairair.pl

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych – do Klienta wysyłany jest newsletter oraz inne informacje handlowe – jedynie za jego zgodą (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełnienia formularza subskrypcji newslettera oraz/lub w momencie rejestracji albo składania zamówienia).

 

Top
Scroll to Top